X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wijziging Arbowet 2017

28-02-2017

Wijziging Arbowet 2017

Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt.

Wat verandert er?

Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én het verbetert de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. In de leaflet Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet vindt u een uitgebreidere toelichting hierop.
 
Open spreekuur
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 
Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 
Second opinion
Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 
Grotere medewerkersbetrokkenheid
De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 
Duidelijkere rol preventiemedewerker
De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 
Basiscontract arbodienstverlening
Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.
 

stuur door